algemene voorwaarden voor de kwekerij/(web)winkel 

                             van Aqua-Planet

artikel1. geldigheid van deze voorwaarden.

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

      aangegaan met de kwekerij/(web)winkels van Aqua-Planet, boven op de algemene voorwaarden. 

1.2   Aankopen of bestellingen van de koper/opdrachtgever gelden als als acceptatie van de door Aqua-Planet opgestelde aanvullende en algemene voorwaarden.

1.3   Aqua-Planet wordt verder genoemd als Aqua-Planet of als verkoper.

1.4   Bijzondere van de voorwaarden van Aqua-Planet afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen ondertekent.

artikel2. verkoopprijzen

      Al onze prijzen zijn inclusief BTW in euro’s . Prijswijzigingen voorbehouden

      Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat de webwinkel prijzen kunnen afwijken van de winkel  aan de Prof. Hoogewerfflaan 10, Delft.

      De op de webwinkel getoonde prijzen zijn alleen geldig op bestellingen die via de webwinkel worden geplaatst.

artikel 3. Levering:

     Af winkel Aqua-Planet

     of via verzending op kosten en risico van de koper.

artikel 4.Betaling :

     Betaling via bank/giro.

     Betalen kan alleen door overschrijving via bank/ giro naar ons bankrekeningnummer.

     Zodra het totaalbedrag op onze rekening is bij geschreven, wordt de bestelling geaccepteerd en verwerkt.

     Aqua-Planet  heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. 

     Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

     Overige wijzigingen voorbehouden.

artikel 5. Garanties

     aanvullend op de algemene voorwaarden:

     Alle voor garantie in aanmerking komen de artikelen dienen eerst per mail, voorzien van artikel, klachtomschrijving en telefoonnummer, gemeld te worden aan info@Aqua-Planet.nl.

     Hierna ontvangt U een bevestiging en de te gebruiken procedure.

     Verzendkosten vallen niet onder garantie en komen altijd ten laste van de wederpartij.

     Aqua-Planet is nooit verplicht vervangende artikelen te leveren tijdens de garantie afhandelingen.

     Ook evt. schades die voortvloeien door het niet werken van systemen, ontbreken van (garantie) artikelen zijn voor rekening van de wederpartij/klant.

artikel 6 Aansprakelijkheid

1.   Aqua-Planet draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld,

     door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Aqua-Planet te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

2.   Opdrachtgever is gehouden Aqua-Planet schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Aqua-Planet instellen terzake van schade 

     ontstaan door of met het geleverde.

artikel 7.Geschillen

1.    Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is per mail of aangetekende brief.

2.    Op alle overeenkomsten en transacties van Aqua-Planet is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

3.    Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende,

     adviserende en rechtsprekende lichamen. 

artikel 8.Retouren

      Artikelen die via de webwinkel worden besteld , uitgezonderd speciaal afgesneden of op maat bestelde artikelen,boeken, dvd’s lampen en planten kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen worden                      geretourneerd. Dit kan alleen ongebruikt in orginele verpakking zonder beschadigingen.

      Verzendkosten worden wel in rekening gebracht en verrekend.

                  Aqua-Planet

               Algemene leveringsvoorwaarden geldig per 25-03-20

 

Artikel 1.   Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Aqua-Planet gevestigd  te Delft.

1.2   Aankopen of bestellingen van de koper/opdrachtgever gelden als acceptatie van de door Aqua-Planet opgestelde algemene voorwaarden.

1.3   Aqua-Planet wordt verder genoemd als Aqua-Planet of als verkoper.

1.4   Bijzondere van de voorwaarden van Aqua-Planet afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door beide partijen ondertekent.

Artikel 2.   Aanbiedingen.

2.1   Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2   Mondelinge aanbiedingen  door Aqua-Planet of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze aanbiedingen door Aqua-Planet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3.    Prijzen.

3.1   Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting gelden de prijzen.

3.2   Indien artikelen worden besteld en de prijzen na overeenkomst een verhoging hebben ondergaan worden deze door berekend ook al is er een prijsafspraak gemaakt.

       Verhogingen zijn  geldig op grond van groothandel of fabrikant  verhoogde prijzen. 

Artikel 4.    Leveringsvoorwaarden en garantie

4.1   Artikelen worden uitsluitend geleverd met de door de fabrikant gestelde voorwaarden en garantie.

4.2   Wijzigingen door koper aangebracht en het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen  kunnen leiden tot onmiddellijke stopzetting van garanties.

4.3   Aqua-Planet levert artikelen uitsluitend onder fabrieksgarantie en is nimmer aansprakelijk  te stellen voor schades en vervolgschades ontstaan door gebruik van de aangekochte goederen.

4.4   Levende have wordt gekocht op risico van de koper. Koper dient van tevoren te beoordelen of de levende have gezond en  zonder beschadigingen is. (Er worden geen dieren verstuurd via de post)

4.5   Met aankoop van de Levende Have geeft de koper aan dat deze in orde bevonden is hetgeen recht op reclamatie doet vervallen.

4.6   Indien er toch onverhoopt sterfte van de levende have is,  vergoed Aqua-Planet  uitsluitend de bij Aqua-Planet aangekochte have die binnen een week na aankoop terug is gebracht met de bijbehorende kassabon.                               Vervolgschade wordt nimmer vergoed.

4.7   Artikel 4.6 geldt met uitzondering van specifiek genoemde Levende have dat kenbaar gemaakt is in de winkel.

4.8   Van koper wordt verwacht dat deze kennis van zaken heeft omtrent verzorging en aanschaf van Levende Have. Hierop zal ook een beroep worden gedaan indien ziektes en schade  toegerekend worden  aan                   Aqua-Planet zoals opgesteld volgens Europees Recht..

4.9   Aanbevelingen en adviezen zijn nimmer bindend en eventuele schade en kosten die hier uit  voortvloeien kunnen niet leiden tot verhaal op Aqua-Planet. 

Artikel 5.    Aanbetaling

5.1   Artikelen die niet op voorraad zijn of  speciaal  besteld worden voor de koper dienen vooraf te worden voldaan.

      Op artikelen met een  verkoop bedrag  hoger dan € 50, = euro  dient een aanbetaling van tenminste 25% van het aankoopbedrag  vooraf te worden voldaan.

5.2   Een aanbetaling geld als aankoop en kan door de koper niet worden ontbonden. 

5.3   Indien door overmacht de artikelen niet kunnen worden geleverd, wordt het aanbetaalde bedrag terug gestort. (Ditzelfde geld als u Levende Have besteld en dit niet ophaald op locatie, en verwacht dat we dit via de post vesturen. Hier rekenen wij €1,- administratie kosten voor)

5.4   Een levertermijn geldt als indicatie en kan nooit als fataal worden aangemerkt.

5.5   Artikelen die middels aanbetaling worden gekocht dienen binnen 1 maand na kennisgeving te worden afgehaald.

5.6   Bij niet afhalen van de bestelde artikelen binnen 1 maand worden deze eigendom van Aqua-Planet zonder recht van retour van betaalde bedragen.

5.7   Af wijkingen of type wijzigingen door fabrikant worden als acceptabel beschouwd en kunnen de koop niet ongedaan maken.

5.8   Bij het doen van een aanbetaling gaat de koper akkoord met de omschrijving van het artikel en evt. artikelnummer van hetgeen besteld wordt zonder dat dit expliciet wordt vermeld op de aankoopbon.

Artikel 6.    Eigendomsvoorbehoud

6.1   Zolang Aqua-Planet geen volledige betaling in zake een overeenkomst  / koop  (incl. eventuele schade, kosten en rente daaronder inbegrepen) heeft ontvangen blijvende goederen eigendom van Aqua-Planet en kunnen deze               worden  terug gehaald.

Artikel 7.    Arbeidsopdrachten

7.1   Alle werkzaamheden in opdracht gegeven aan Aqua-Planet worden verricht op risico van de klant / koper.

7.2   Aqua-Planet is gerechtigd deze werkzaamheden uithanden te geven aan derden.

7.3   Arbeidsuren worden gerekend vanaf het tijdstip dat Aqua-Planet of derde begint met de voorbereidingen voor de opdracht.

Artikel 8.     Bezorgen en leveringen

8.1   Alle verkoopprijzen en prijsafspraken zijn exclusief bezorgen. Bezorgen kan tegen vergoeding in overleg.Het transport van goederen vanaf Aqua-Planet tot aan de opdrachtgever is voor risico van de opdrachtgever.         

      Goederen worden bezorgd tot aan de eerste drempel van het huis / gebouw tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

8.2   Bij bezorgen van aquaria dient er minimaal 1 persoon te helpen met in en uitladen.

8.3   De geleverde goederen dienen direct bij aflevering te worden gecontroleerd op fouten en beschadigingen, reclamatie achteraf wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 9.      Betalingen

9.1   Alle aankopen dienen contant te worden betaald tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met Aqua-Planet.

9.2   Betalingen op rekening dienen binnen 8 dagen te worden overgemaakt op de aangegeven rekening van Aqua-Planet.

9.3   Aqua-Planet is gerechtigd indien betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen een rente a 2% per maand in rekening te brengen van af de dagtekening van de kassabon / rekening. Voorts wordt de openstaande            rekening belast met  € 5. =  per aanmaning / herinnering.

9.4   Aqua-Planet is gerechtigd  buiten de hoofdsom en rente om, alle voortkomende kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke volledig in rekening te brengen die voortkomen uit niet tijdige betalingen.

Artikel 10.     geschillen

10.1 Geschillen voortvloeiende uit aankoop en of overeenkomsten worden zullen zulks nodig geacht worden voorgelegd aan                                                                                                                                                Burgerlijke Rechter  van de vestigingsplaats van  Aqua-Planet.